Ισολογισμοί WERM A.E.


 


 • Project Management Περιβαλλοντικών Έργων
 • Εφαρμογή Πολιτικής-Νομοθεσίας Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα στερεά απόβλητα
 • Μελέτες Τεχνοοικονομικής Σκοπιμότητας για Ενεργειακή Αξιοποίηση Αποβλήτων
 • Σχεδιασμός Οργάνωσης Διαχείρισης και Συλλογής στερεών Αποβλήτων σε Τοπικό, Δημοτικό, Νομαρχιακό και Περιφερειακό Επίπεδο
 • Σχεδιασμός Κινητών και Σταθερών Σταθμών Μεταφόρτωσης Στερεών Αποβλήτων
 • Σχεδιασμός Οργάνωσης Ανακύκλωσης Υλικών Συσκευασίας (χαρτί, πλαστικό, μέταλλα, γυαλί)
 • Τεχνικό Σχεδιασμό Μονάδων Ανάκτησης Υλικών : Εγκαταστάσεων Μηχανικής Διαλογής, Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Περιβαλλοντικό και Χημικοτεχνικό Σχεδιασμό Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων : Μονάδες Αερόβιας Κομποστοποίησης, Μονάδες Αναερόβιας Χώνευσης, Μονάδες Καύσης
 • Περιβαλλοντικό και Τεχνικό Σχεδιασμό Χώρων Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ)
 • Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Δυνητικών Κινδύνων και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Αποκατάστασης Παλαιών Χωματερών
 • Σχέδια Αποκατάστασης Χωματερών σε επίπεδο Νομαρχίας και Περιφέρειας (Μητρώο Χωματερών-Μοντέλα Εκτίμησης Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας Χώρων-Χρόνου και Κόστους Αποκατάστασης
 • Τεχνικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός εγκαταστάσεων Διαχείρισης και Διάθεσης Βιομηχανικών Στερεών Αποβλήτων
 • Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης-Συλλογής Αποβλήτων
 • Τεχνικός Σύμβουλος Έργων Διαχείρισης και Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων