Ισολογισμο? WERM A.E.


 
?????-??????

Η WERM Α.Ε. φιλοδοξε? να προσφ?ρει ολοκληρωμ?νες υπηρεσ?ες στην διαχε?ριση αποβλ?των, εν?ργειας και φυσικ?ν π?ρων, προσπαθ?ντας να ενσωματ?σει τις αρχ?ς της αειφ?ρου αν?πτυξης ως οργανικ? συστατικ? των δραστηριοτ?των του Δημ?σιου και Ιδιωτικο? τομ?α.

Η ?δρυση της WERM Α.Ε. συνεισφ?ρει στην κ?λυψη εν?ς κενο? που υπ?ρχει στην Β?ρεια Ελλ?δα στην παροχ? σχετικ?ν υπηρεσι?ν και υπ? την ?ννοια αυτ?, η WERM Α.Ε. ανταποκρ?θηκε σε μ?α πραγματικ? αν?γκη στην αγορ? υπηρεσι?ν περιβαλλοντικ?ς προστασ?ας και διαχε?ρισης της Β?ρειας Ελλ?δας.