Ισολογισμοί WERM A.E.


 
Όραμα-Στόχοι

Η WERM Α.Ε. φιλοδοξεί να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην διαχείριση αποβλήτων, ενέργειας και φυσικών πόρων, προσπαθώντας να ενσωματώσει τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης ως οργανικό συστατικό των δραστηριοτήτων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Η ίδρυση της WERM Α.Ε. συνεισφέρει στην κάλυψη ενός κενού που υπάρχει στην Βόρεια Ελλάδα στην παροχή σχετικών υπηρεσιών και υπό την έννοια αυτή, η WERM Α.Ε. ανταποκρίθηκε σε μία πραγματική ανάγκη στην αγορά υπηρεσιών περιβαλλοντικής προστασίας και διαχείρισης της Βόρειας Ελλάδας.