Ισολογισμοί WERM A.E.


 


Κύρια αντικείμενα του έργου της WERM A.E αποτελούν

  • Η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και Εγκαταστάσεων
  • Η Προετοιμασία Έργων Διαχείρισης Αποβλήτων, Νερού και Ενέργειας
  • Ο Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων, Νερού και Ενέργειας
  • Η Ανάπτυξη και Εφαρμογή Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης και Υγειονομικής Διάθεσης
  • Η Περιβαλλοντική Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων
  • Η Προώθηση Έργων προς Χρηματοδότηση από Περιφερειακά Προγράμματα και Ταμείο Συνοχής

Η WERM Α.Ε παρέχει ολοκληρωμένες και ειδικές υπηρεσίες στα ακόλουθα πεδία: