Ισολογισμοί WERM A.E.


 
Εκπονηθείσες Μελέτες

                                                                                                      
  • Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Βορείου Αιγαίου

      
  • Μητρώο Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Αστικών Αποβλήτων Νομού Κιλκίς

  • Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Εναπόθεσης Τερπύλου, Καστανιών και Τούμπας

  • Μελέτη Αποκατάστασης Ανενεργούς Χωματερής Δημοτικού Διαμερίσματος Πλατέος, Ν. Ημαθίας

  • Μελέτη Αποκατάστασης Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων Δήμου Ν. Ζίχνης