Ισολογισμοί WERM A.E.


 
Εταιρική Κουλτούρα


Τα στελέχη που ίδρυσαν την WERM Α.Ε. φιλοδοξούν να διαμορφώσουν μία εταιρική κουλτούρα που θα διαφοροποιείται ριζικά από αυτήν των κλασσικών μελετητικών γραφείων.

Ο συνδυασμός της ταχύτητας στην υλοποίηση με την ποιότητα των παραδοτέων, η έμφαση στην λεπτομέρεια και η ευελιξία προσαρμογής της δραστηριότητας της εταιρείας σε σύνθετες ανάγκες απαιτητικών πελατών αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία της WERM Α.Ε.