Ισολογισμοί WERM A.E.


 
Οργανόγραμμα


Η εταιρεία έχει την νομική μορφή Ανωνύμου Εταιρείας και οργανώθηκε σε επαγγελματικά πρότυπα. Το οργανόγραμμα της παρουσιάζεται στη συνέχεια.